REGULAMIN

Warszawa, 08/03/2016

Na niniejszej stronie internetowej funkcjonuje Sklep internetowy Galeria Metropolis prowadzący sprzedaż online produktów Galerii oraz ich wysyłkę/dostawę. Opłaty za złożone zamówienie można dokonać kartą płatniczą (kredytową), bankowym przelewem internetowym lub inną uzgodnioną ze Sprzedającym formą zapłaty za sprzedany produkt. Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu sklepu internetowego www.galeriametropolis.com.pl

1 . INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy Galeria Metropolis (zwany dalej "Sklepem") jest prowadzony przez:

Media Metropolis Magdalena Marzec-Mróz, z siedzibą przy ul. Izbickiej 20, 04-838 Warszawa, REGON: 011917164, NIP: 952-10-64-467, reprezentowaną przez Magdalenę Marzec-Mróz, dalej nazywanej "Sprzedającym".

1.2 Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione. Może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności: zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@galeriametropolis.com.pl

1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN). Ceny towarów nie zawierają̨ kosztu dostawy, który pokrywa Klient w oparciu o cennik dostaw znajdujący się na stronie Sklepu.

1.6 Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby reprodukcje miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera.

2 . ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1 Sprzedaż następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie.

2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz w święta.

2.3 W chwili złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego:

14 1030 0019 0109 8503 0006 9085

wniesionej za pośrednictwem bankowego przelewu internetowego lub innej formy płatności uzgodnionej pomiędzy Sprzedającym a Klientem podając w tytule przelewu numer zamówienia.

2.5 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia. W tym przypadku zamówienie zostanie anulowane.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.6 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT) dostarcza kurier na podany przez Klienta adres dostawy lub może być odebrany osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.

2.7 Sprzedający dokłada szczególnej staranności by zapewnić Klientowi wysoką jakość realizowanych zamówień. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia, spowodowanego brakiem dostępności danego produktu lub zniszczeniem wynikającym w przyczyn niezależnych od Sprzedającego, jest on zobowiązany do zwrotu wpłaconych pieniędzy i nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody.

2.8 Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni bez podania przyczyny.

2.9 W przypadku podania błędnych danych adresowych przez klienta uniemożliwiających dostawę, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

3 . REKLAMACJE

REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towarų zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

3.2 W przypadku kiedy zamówione produkty posiadają wady o charakterze niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres wskazany przez Sprzedającego, z dopiskiem: "Reklamacja". Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie stwierdzonych wad i dołączając ich fotograficzną dokumentację.

3.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. W przypadku kiedy wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt, do którego dołączy pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.

ZWROTY

3.5 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.

3.6 Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane wiadomością na adres e-mail: kontakt@galeriametropolis.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Media Metropolis, ul. Rzymska 16, 03-976 Warszawa.

    Oświadczenie powinno zawierać:
  • - datę,
  • - imię i nazwisko Klienta,
  • - adres Klienta,
  • - oświadczenie/informacja o odstąpieniu od sprzedaży,
  • - nr rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu
  • - podpis Klienta (jeżeli oświadczenie jest przesłane w wersji papierowej).

3.7 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów.

3.8 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) i ma na uwadze, aby wybrać taki sposób dostawy, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

3.9 Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 3.8 Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez Klienta nr rachunku.

3.10 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

4 . INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).

4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu Klient jednocześnie wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego, w celu realizacji złożonego zamówienia i późniejszego informowania o ofercie. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizowania oraz usuwania swoich danych osobowych.

4.3 Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2016 r. i w przyszłości może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem: http://www.galeriametropolis.com.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia).

4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sklepu.

Wątpliwości i pytania proszę kierować na adres: kontakt@galeriametropolis.com.pl